Belka
Niedziela, 20 Stycznia 2019   imieniny: Fabian, Sebastian
Rejestracja Witaj: Gościu, Zaloguj się
 
Belka
 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO STARSZEGO INSPEKTORA

Data publikacji: 2018-10-24, Data modyfikacji: 2018-10-24
A A AWydrukDrukuj  
 
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej, poszukuje kandydata na stanowisko: Starszy inspektor ds. organizacji pracy Wymiar etatu:   1/1 Umowa o pracę:  na czas określony wynoszący 12 miesięcy (pracownik Korpusu Służby Cywilnej) Adres urzędu: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej Kazimierza Wielka ul. Kolejowa 142 28-500 Kazimierza Wielka Miejsce wykonywania pracy: Kazimierza Wielka ul. Kolejowa 142 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Realizowanie zadań z zakresu planowania pracy i sprawozdawczości Komendy Powiatowej; Opracowywanie i ewidencjonowanie zarządzeń, decyzji, rozkazów Komendanta Powiatowego, w tym regulaminów, instrukcji, wytycznych i procedur dotyczących służby i pracy w Komendzie Powiatowej; Prowadzenie spraw obiegu dokumentów i instrukcji kancelaryjnej w Komendzie Powiatowej; Planowanie i przeprowadzanie kontroli wewnętrznych w Komendzie Powiatowej przy pomocy wyznaczonych kontrolerów z innych komórek organizacyjnych Komendy Powiatowej oraz sprawozdawczość w tym zakresie; Bieżący nadzór nad prawidłowością wykonywania czynności kancelaryjnych przez komórki organizacyjne i pracowników Komendy Powiatowej; Prowadzenie archiwum Komendy Powiatowej i spraw związanych z archiwizacją dokumentów oraz ustalanie możliwości brakowania akt niepodlegających archiwizacji, w tym prowadzenie sprawozdawczości z zakresu funkcjonowania archiwum; Zastępstwo na stanowisku pracy w kancelarii ogólnej Komendanta Powiatowego; Prowadzenie spraw osobowych strażaków i pracowników Komendy Powiatowej, w tym: prowadzenie spraw związanych z systemem uposażeń i awansów strażaków Komendy Powiatowej; prowadzenie spraw związanych z okresową opinią służbową strażaków i okresową oceną pracowników Komendy Powiatowej; analizowanie stanu i poziomu kwalifikacji strażaków i pracowników oraz realizowanie zadań z zakresu wyszkolenia kwalifikacyjnego; przygotowywanie zakresów czynności dla Zastępcy Komendanta Powiatowego oraz dla kierujących komórkami organizacyjnymi w Komendzie Powiatowej, w tym dowódców JRG;   Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno – biurowa; Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: praca na pierwszym piętrze budynku; praca przy komputerze oraz innych sprzętach techniki biurowej takich jak: skaner, drukarka, fax; praca w pomieszczeniu z oświetleniem mieszanym: światło dzienne i oświetlenie sztuczne. brak windy w budynku; brak odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, brak podjazdów dla osób niepełnosprawnych; Wymagania związane ze stanowiskiem pracy wykształcenie średnie; znajomość ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o Służbie cywilne i ustawy Kodeks pracy; dobra znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office), środków łączności i techniki biurowej; komunikatywność; umiejętność współpracy; wysoka kultura osobista; posiadanie obywatelstwa polskiego; korzystanie z pełni praw publicznych; nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;   Wymagania dodatkowe: wykształcenie wyższe praktyczna znajomość zagadnień z zakresu organizacji pracy; staż pracy: co najmniej 6 miesięcy pracy w jednostkach państwowej sfery budżetowej znajomość przepisów związanych z działalnością jednostek budżetowych; znajomość programów płacowo kadrowych, kancelaryjnych; umiejętność analitycznego myślenia; umiejętność pracy w zespole;   Niezbędne dokumenty i oświadczenia: życiorys/CV i list motywacyjny; kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia; oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb prowadzonej rekrutacji. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego; oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych; oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.   Dodatkowe dokumenty i oświadczenia: kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia; kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów; kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego (np. świadectw pracy, zaświadczeń, umów, zakresów czynności) potwierdzających staż pracy w jednostkach państwowej sfery budżetowej; oświadczenia i kopie dokumentów potwierdzających posiadanie innych dodatkowych uprawnień i kwalifikacji, przydatnych w pracy na stanowisku, na które prowadzony jest nabór.   Miejsce i termin składania dokumentów: Wymagane dokumenty z dopiskiem „Oferta zatrudnienia na stanowisko starszego inspektora ds. organizacji pracy” należy składać osobiście w sekretariacie tut. Komendy Powiatowej PSP (w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30) lub (decyduje data wpływu do urzędu) listownie na adres: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej, ul. Kolejowa 142, 28-500 Kazimierza Wielka – w terminie do dnia 5 listopada 2018 r. włącznie.   Inne informacje: Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Nabór organizowany jest w oparciu o przepisy „Rozdziału 3 – Nawiązanie stosunku pracy w służbie cywilnej” ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1559). W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. Praca w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godz. 7.30 – 15.30. Planowany termin rozpoczęcia pracy – II połowa listopada 2018 r., Życiorys/CV i list motywacyjny oraz wymagane oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane. Wzory oświadczeń dostępne są w sekretariacie tut. Komendy Powiatowej PSP i na stronie internetowej: http://kazimierza-wielka.straz.kielce.pl Oferty złożone po terminie (decyduje data wpływu do urzędu), niekompletne oraz niespełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane. Weryfikacja spełnienia przez kandydatki / kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części: „Niezbędne dokumenty i oświadczenia”. W związku z powyższym, aplikacje kompletne to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia z w/w części ogłoszenia. Kandydatki / kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminach kolejnych etapów postępowania kwalifikacyjnego. Dotyczy to każdego etapu naboru. Kandydatki / kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej; Nabór składa się z następujących etapów: weryfikacja ofert pod kątem spełniania wymagań formalnych; sprawdzian wiedzy; rozmowa kwalifikacyjna; ustalenie wyniku końcowego pracy komisji oraz wyłonienia kandydatek / kandydatów. Zgromadzone w trakcie naboru oferty zatrudnienia będą przechowywane zgodnie z zapisami instrukcji kancelaryjnej dla komend powiatowych Państwowej Straży Pożarnej oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz zasad postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. Szczegółowe informacje o warunkach pracy i wynagrodzenia można uzyskać pod nr telefonu: (0-41) 3521 119 wew. 203 Niniejsze ogłoszenie umieszczone jest na tablicy ogłoszeń w budynku Komendy Powiatowej PSP w Kazimierzy Wielkiej, oraz na stronach internetowych: https://ogloszenia.kprm.gov.pl https://kppspkazimierzawielka.bip.gov.pl/search/joboffers/ http://kazimierza-wielka.straz.kielce.pl https://kwpspkielce.bip.gov.pl/search/joboffers/ OŚWIADCZENIE   Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko starszego inspektora ds. organizacji pracy ogłoszonego w dniu …………………… 2018 r.  i prowadzonego przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej. Jednocześnie oświadczam, że zostałam / zostałem poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.       ………………………….. Miejscowość, data i podpis   KLAUZULA INFORMACYJNA   Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE. 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) informuje, że: Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej (28-500 Kazimierza Wielka, ul. Kolejowa 142 tel.: 41 352 11 19, e-mail: kazimierza@straz.kielce.pl). W Komendzie Powiatowej Państwowej z Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych z siedzibą w Kielcach, z którym można kontaktować się: ul. Sandomierska 81, 25-324 Kielce, tel. 41 365 32 04, e-mail: iod@straz.kielce.pl. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby aktualnej rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE. 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo do: żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@giodo.qov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia umowy. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania, czyli automatycznej oceny niektórych czynników osobowych dotyczących Pani/Pana. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z zapisami instrukcji kancelaryjnej dla komend powiatowych Państwowej Straży Pożarnej oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz zasad postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacja niearchiwalną w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.   ________________________, dnia ________________________ r.   Oświadczenia w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej       Oświadczam, że posiadam obywatelstwo polskie[1]. Oświadczam, że korzystam z pełni praw publicznych. Oświadczam, że nie byłam skazana/nie byłem skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.             _________________________________________                                                                                                                                                         /czytelny podpis/   [1] W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego ubiegających się o stanowiska wskazane w ogłoszeniu o naborze jako stanowiska, o które mogą ubiegać się te osoby, należy oświadczyć o posiadanym obywatelstwie.    

Pełna treść wiadomości na: kazimierza-wielka.straz.kielce.pl/informacje/aktualnosci/1706-ogloszenie-o-naborze-na-stanowisko-starszego-inspektora
kazimierza-wielka.straz.kielce.pl, Źródło artykułu: kazimierza-wielka.straz.kielce.pl
 
Komentarze
Brak komentarzy, Twój może być pierwszy!
Autor:
Kod z obrazka:
Puste pole z komentarzem
Puste pole z podpisem
Wyszukaj
 
Kreska
Kreska
Dodaj artykuł
Najnowsze komentarze
 
  Kreska
   
  Polecane

  DOSTAWCY-INTERNETU-W-POLSCE-NAJLEPSZY-INTERNET

   
  Brak sond
   
  Newsletter
  Bądź na bieżąco z nadchodzącymi imprezami. Zapisz się na bezpłatny newsletter.
   
   

  Powiat kazimierski - powiat w południowej części województwa świętokrzyskiego z siedzibą w Kazimierzy Wielkiej. Powiat tworzą gminy: Bejsce, Czarnocin, Kazimierza Wielka, Opatowiec i Skalbmierz zajmując powierzchnię 422,18 km kw.

  Atrakcje turystyczne stanowią: rzeka Nidzica, Świętokrzyski Szlak Architektury Drewnianej, Pałac w Bejcach z 1802 roku – pierwowzór warszawskiego Belwederu oraz bardzo liczne kościoły zarówno drewniane jaki murowane.

  Gospodarka powiatu oparta jest na rolnictwie, rośnie także znaczenie branży usługowej.

  Przez powiat przebiega droga krajowa nr 79.

   

  Zgłoś uwagi - uzupełnij wszystkie pola